top of page
  • tim9043

Terugdraaiende teller wordt afgeschaft, wat zijn de gevolgen voor de consument?

Het Grondwettelijk Hof heeft in éénzelfde arrest een oordeel geveld over al de ingediende beroepen i.v.m. het Vlaamse decreet van 26 april 2019. Met dit decreet ambieerde de Vlaamse regering onder andere om de steun voor PV- installaties (-10 kVA) te regelen, dit voor verschillende categorieën prosumenten1 (bestaande installaties, nieuwe installaties vanaf 2021, prosumenten al dan niet met digitale meter enz.).

Hoe evolueerde het steunsysteem voor zonnepanelen (<10 kVA)?

De voorbije jaren hebben heel wat Vlaamse gezinnen geïnvesteerd in eigen zonnepanelen. In het verleden bestond de steun uit 2 elementen, namelijk de groenestroomcertificaten (tot 2015) en de terugdraaiende teller. Voor de nieuwe installaties vanaf 2021 krijgt de prosument een eenmalige investeringspremie (onder bepaalde voorwaarden), wordt hij aangemoedigd om zoveel als mogelijk zelf te verbruiken, en krijgt hij de mogelijkheid om de niet zelf verbruikte lokale productie terug te verkopen aan zijn leverancier (via een terugleveringscontract). Dit is het systeem dat ook van toepassing is op installaties ouder dan 15 jaar en niet meer kunnen genieten van een terugdraaiende teller.

Wat heeft het Grondwettelijke Hof beslist?

We betreuren dat het Grondwettelijk hof het beroep van VREG, CREG en de federale overheid heeft aanvaard. Deze beslissing heeft een belangrijk effect op de gezinnen die de afgelopen jaren in zonnepanelen investeerden. Anderzijds heeft de rechtbank beslist de gevolgen te handhaven.

Voor welke prosumenten heeft deze beslissing mogelijk een impact?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen prosumenten met een klassieke analoge meter en deze met een digitale meter. De klassieke meter kan injectie niet apart meten en dus blijft de terugdraaiende teller hier voorlopig van toepassing tot plaatsing van een digitale meter. Voor prosumenten die zonnepanelen hebben geïnstalleerd tussen 2006 en eind 2020 en die al een digitale meter hebben. Zij die nog geen digitale meter hebben, zullen geïmpacteerd zijn vanaf de plaatsing van de digitale meter. De geïmpacteerde prosumenten zullen vanaf nu geen prosumententarief meer betalen.

Wat is de positie van FEBEG – ODE en Techlink t.o.v. de beslissing van het grondwettelijk hof?

Deze beslissing van het grondwettelijk hof heeft een belangrijke impact op de bestaande installaties. FEBEG – ODE en Techlink zullen de beslissing in detail bestuderen. In een eerste reactie vragen zij dat de bevoegde overheden snel een overleg opstarten waaraan de FEBEG – ODE en Techlink graag willen meewerken. Het is belangrijk om op korte termijn een oplossing uit te werken die de betrokken klanten snel perspectief biedt.

Prosumenten die al een digitale meter hebben vallen in dit geval onder de regeling zoals geldt voor installaties ouder dan 15 jaar of de nieuwe installaties die geplaatst worden vanaf 2021. Ze zullen een terugleveringscontract kunnen sluiten met hun leverancier voor wat betreft de niet zelf verbruikte lokale productie en hiervoor vergoed worden. De producten van de leveranciers die beschikbaar zijn kunnen geraadpleegd worden op de V-Test website van de VREG

De installatie van zonnepanelen volgens de nieuwe regeling blijft een interessante investering

Via de website van de Vlaamse overheid kan iedereen het potentieel voor de eigen woning bekijken. De prijzen van de PV-panelen zijn verder gedaald, gecombineerd met de investeringssteun2 en de terugleververgoeding wordt voor een gunstig gelegen dak nog steeds een interessant financieel rendement gehaald. FEBEG – ODE en Techlink vragen dat de Vlaamse overheid aandacht blijft hebben voor een stabiel en aantrekkelijk investeringskader en waar nodig bijkomende flankerende maatregelen neemt (bv verbeteren batterijpremie)

FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink: “De situatie voor nieuwe installaties vanaf 2021 blijft ongewijzigd. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal verder moeten geïnvesteerd worden in zonnepanelen. FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink hopen dat er een positief investeringsklimaat blijft. Nieuwe installaties blijven rendabel onder de huidige regels”.

1 Met ‘prosument’ bedoelen we een gezin of bedrijf met een productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van minder dan 10 kVA. 2 Niet bij nieuwbouw (EPB vereisten)

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page