top of page

Algemene voorwaarden

Onderstaand kan je de algemene voorwaarden van Smart Living BV terugvinden. Door ondertekening van een offerte, bestelbon, contract... gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten, diensten en oplossing door de webshop en fysieke winkel van Smart Living BVBA. Het plaatsen van een bestelling via e-mail, telefonisch of in onze fysieke winkel te Hasselt en/of Lummen leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Eveneens door het gebruik maken van contactformulieren of verzendknoppen op onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Smart-Living.be behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

In de onderstaande verkoopvoorwaarden wordt onder “koper” verstaan, degene op wiens naam dit document is uitgeschreven en als verkoper de firma Smart Living BVBA. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten van verkoop, plaatsing, levering en programmering van de geleverde producten alsmede de uitvoering.

De “koper” erkent uitdrukkelijk dat onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst en hem conform art. 1134 B.W. strekken tot wet. Onderhavige voorwaarden sluiten uitdrukkelijk deze van de koper uit. Zij hebben bijgevolg voorrang op alle bedingen die voorkomen op documenten uitgaande van de koper.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Smart-Living.be”: de benaming van Smart Living BV waar producten en diensten worden aangeboden en verkocht aan de klant.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website Smart-Living.be
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen de klant van de “Smart Living BV” met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Smart Living.
“Producten”: alle goederen aangeboden door Smart-Living.be die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Kantoor gegevens:

Smart Living
Nieuwe Steenweg 10
3500 Hasselt 53 (BE)

Bestellingen

De klant en Smart-Living.be komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Smart-Living.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

•             bij het niet voorradig zijn van een product,
•             bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
•             bij overmacht.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Smart-Living.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.A anbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Levertijden

Levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan de klant een alternatief product bestellen. Bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Smart-Living.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven lever adres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   

Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
   

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  • d) die snel kunnen bederven of verouderen;

  • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  • f) voor losse kranten en tijdschriften;

  • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Klantengegevens :

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@smart-living.be met uw vraag tot wijziging of schrapping. Bij het opleveren en/of installeren van projecten of producten kunnen wij omgevingsfoto's maken van de installatie. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden eigen aan het Smart Living BV project. Indien u hier niet mee akkoord kan u dit per e-mail laten weten en verwijderen wij deze gegevens. Door gebruik te maken van het contactformulier en/of verzendknoppen op de website wordt uw email adres in onze nieuwsbrief geplaatst. U kan zich eenvoudig uitschrijven door onderaan op een eventuele nieuwsbrief "uitschrijven" te klikken.
 

Copyright :

Op alle foto’s, beelden en teksten vertoond op de website van Smart-Living.be is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de onderneming Smart-Living.be. Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Smart-Living.be zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Hasselt bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Smart-Living.be zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 

Offertes

De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, zijn onze offertes geldig gedurende één maand.

Verhoging van lonen, lasten, aankoop of grondstofprijzen die zich na de offerte voordoen kunnen worden doorgerekend indien de voornoemde verhoging kan worden bewezen. Alle bestellingen die ons hoe dan ook bereiken, gelden tegenover ons enkel als een aanbod tot contracteren uitgaande van hem die bestelt.

De verkoper beschikt één maand om het aanbod te aanvaarden. Aanvaarding van het aanbod kan tegen de verkoper enkel worden bewezen met geschrift of door een van de verkoper uitgaande factuur. Wij behouden ons het recht voor op elk moment prijzen en voorwaarden te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al door ons aanvaard zijn. Offertes worden door ons gemaakt op basis van de informatie die we hebben op het moment van de offerte. Elke offerte wordt met de grootste zorg berekend, maar we behouden ons het recht voor een eventuele bestelling te weigeren, zelfs als hiervoor voorafgaandelijk een offerte gemaakt is, en dit zonder uitvoerige motivatie.

Als er wijzigingen zijn tijdens de loop van een opdracht nadat deze door ons gestart is gaat de klant akkoord om bijkomende kosten te vergoeden. De offerteprijs geldt als een indicatie van de uiteindelijke factuurprijs maar kan hiervan afwijken.
 

Voor een offerte-aanvraag waarop nadien geen bestelling volgt, kunnen offertekosten aangerekend worden. Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

De door de verkoper opgegeven prijzen zijn steeds BTW niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze prijzen zijn vatbaar voor schommelingen indien er tussen de besteldatum (afgetekend exemplaar) en de leverdatum meer dan zes maanden zijn. De opgegeven prijzen zijn steeds zonder installatie en/of programmatie, tenzij anders vermeld.
 

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:
30% bij bestelling
15% conform vordering werken (per week)
Het resterend saldo na indienststelling

 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Smart Living BV tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
 

Bij gebreke aan betaling van één factuur op de gestelde vervaldatum zullen alle andere facturen van rechtswege opeisbaar worden en zullen alle leveringen en prestaties uitsluitend tegen voorafgaandelijke contante betaling worden uitgevoerd.
 

Leveringstermijnen

De leveringstermijn wordt overeengekomen afhankelijk van de afwerkstatus van de werf. Bij gebreke van overeenkomst omtrent de leveringstermijn, wordt hij bij wijze van inlichting door de verkoper verstrekt en bindt hij de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Afgesloten overeenkomsten evenals bestellingen binden de koper. De verkoper is niet gehouden annulering te aanvaarden.
 

Ingeval van aanvaarding door de verkoper van de annulering door de koper van zijn bestelling, is de koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 25% van de waarde van de bestelling. Indien de werkelijk gemaakte kosten deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden, is de koper gehouden deze werkelijke kosten te betalen. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht of niet te voorziene omstandigheden (zoals werkstaking, brand, oorlog, overheidsmaatregelen, ingebreken blijven van de leveranciers van de verkoper) niet in de mogelijkheid is zijn overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn de installatie, configuratie en opleiding worden gedaan door de onderneming, tenzij anders vermeld;

 • in de installatie zijn niet begrepen: bekabeling en installatie van bekabeling, tenzij anders vermeld;

 • de garantie loopt over 2jaar, tenzij anders vermeld;

 • een volledig uitgewerkt bekabelingsplan wordt door de verkoper voorzien en afgeleverd. De door de koper gekozen elektrotechnieker voorziet de woning van de door de verkoper aangeduide en opgegeven leidingen en aansluitpunten.

 • Indien gewenst kunnen advies, opvolging en coördinatie van het project gebeuren door de verkoper.

 • De leidingen voor tuinluidsprekers worden vooraf voorzien door de tuinarchitect van de koper, uitsparingen voor de inbouwluidsprekers worden vooraf voorzien door de opdrachtgever, de plaatsing van deinbouwdozen gebeurt door de elektrotechnieker van de koper. Aansluiting en indienststelling gebeuren door de verkoper.

 • Het TV-kabel distributiesignaal moet conform zijn met de technische specificaties opgelegd door het BIPT voor een goede werking te kunnen garanderen.

 • De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van de internetverbindingen en bijhorende internet radio/video streams.

 • Soms kan de fabrikant tijdens de loop van het project een model veranderen zodat het origineel voorziene toestel niet meer geleverd kan worden. In dat geval zal de verkoper het bestelde toestel vervangen door een type met de meest overeenstemmende specificaties.

 • Bij installatie van netwerktoepassingen dient het netwerk van de koper operationeel te zijn voor de goede werking.

 • De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld voor het eventueel verlies van opgeslagen data of crashes wel of niet gerelateerd aan de installatie van netwerk toepassingen. De goeden regel hier omtrent is steeds een back-up maken.

 • Al de nodige paswoorden en/of toegangscodes moeten aanwezig zijn bij installatie, indien niet word hier een aparte kost voor aangerekend.

 • De voor opgelegde installatiedatums zijn niet bindend.

 • Indien van toepassing en de koper kiest voor het aangepaste tarief wordt er als uurloonkost steeds gerekend vanaf vertrek van ons bedrijf tot vertrek bij klant.

 • Voor interventies buiten de straal van 150km rond de showroom zal de koper instaan voor de verplaatsingsvergoedingen en eventueel overnachtingen ter plaatse.
   

  Verzending

Al de goederen worden steeds verzonden op gevaar en risico van de koper, ook ingeval van franco verzendingen. Ingeval van beschadiging, ontbreken en/of vertraging te wijten aan het vervoer, heeft de koper enkel verhaal tegen de vervoerder, ook ingeval een leveringstermijn bepaald is geweest. Non franco terugzending wordt steeds geweigerd.

Klachten

Alle klachten betreffende de geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten, om geldig te zijn, overgemaakt worden binnen de 8 dagen volgens op de levering, per aangetekende brief en dit alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen, bij gebreke waaraan de geleverde goederen of de uitgevoerde werken geacht worden conform te zijn met het bestelde en te zijn aanvaard.
 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de verkoper geleverde goederen en toestellen blijven eigendom van de verkoper tot aan de algehele betaling van de factuur. Eigendomsoverdracht heeft dus pas plaats na integrale betaling.
 

Facturatie

Behoudens wanneer de koper schriftelijk om een andere door hem bepaalde wijze van verzending heeft verzocht en de kost ervan draagt, worden al de facturen verzonden per gewone post. Zij worden geacht de koper te hebben bereikt de derde werkdag na factuurdatum. De verzending wordt genoegzaam bewezen door de inschrijving in het uitgaand factuurboek of de BTW-lijst.

Indien op de factuur niet ander vermeld wordt, is zij contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Rechtsgeldige betaling kan worden verricht door storting op de rekeningen van de verkoper of door betaling tegen kwijtschrift, getekend door een statutair gevolmachtigde. In geen geval zijn de agenten of vertegenwoordigers van de verkoper hiertoe gerechtigd. Alle rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 10%. Klachten of andere redenen schorten nimmer de betalingsplicht op.

Elke niet binnen de 15 dagen na verzenden van een aangetekende ingebrekestelling betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00EUR.

Ingeval van niet-betaling van één van de facturen is de verkoper gerechtigd van rechtswege zen zonder voorafgaande ingebrekestelling om alle bestaande orders op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding opzichtens de koper.
 

Omruiling of terugname

Er zal geen enkele omruiling of terugname van de geleverde goederen kunnen worden geëist. Deze bepalingen zijn mede vastgesteld door het Ministerie van Economische zaken.
 

Garantie

Wanneer er geen melding gedaan wordt van het aantal maanden waarborg, betekent dit dat het artikel door geen enkele garantie door de verkoper gedekt wordt. Zoals omschreven in art.4, lit. c loopt de garantie over 2jaar, tenzij ander vermeld.

De verkoper waarborgt de goede werking van het geleverde volgens de door de fabrikant vastgestelde normen. De waarborg begint vanaf de leveringsdatum en beperkt zich tot de vervanging van de stukken welke een fout vertonen, zonder dat de verkoper tot enige andere vergoeding van welke aard of om ’t even welke reden kan gehouden zijn.
 

Rechtsbevoegdheid

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, welke ook de plaats van levering, de wijze van transport etc. zijn. Al de verbintenissen van de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.
 

Bijzonderheden

De koper erkent dat de verkooporganisatie van de leverancier bijzondere vereisten noodzakelijk maakt. Derhalve aanvaardt hij:

 1. dat het feit van vroegere leveringen nooit een verplichting tot verder nieuwe leveringen ontstaan.

 2. dat de prijzen, bruto of netto, kosten of voorwaarden op basis waarvan de huidige factuur werd opgesteld, nooit bindend zijn voor de volgende leveringen en ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling door de verkoper kunnen worden gewijzigd, zonder dat dit enige schadelijke erkenning of enig recht kan doen ontstaan lastten de verkoper.

 3. dat de verkoper alle bestellingen opneemt, onder uitdrukkelijk voorbehoud van uitputting stock in de magazijnen van de verkoper en/of fabrikant en/of toeleveranciers, alsmede onder uitdrukkelijk voorbehoud van de door de fabrikant en/of toeleverancier aangebrachte wijzigingen in de kenmerken, het model, kleur, enz.(niet limitatieve opsomming) van de te leveren goederen.

bottom of page