top of page
  • tim9043

Laadinfrastructuur binnenkort verplicht bij nieuwbouw en renovatie in Vlaanderen

In uitvoering van een Europese Richtlijn legt de Vlaamse Regering verplichtingen op met betrekking tot laadinfrastructuur voor elektrische wagens op binnen- en buitenparkings bij gebouwen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen, tussen bestaande en nieuwe gebouwen en gebouwen waar een ingrijpende renovatie wordt uitgevoerd.

De verplichtingen hebben betrekking op laadpunten maar ook op infrastructuur voor die laadpunten. Voldoende laadinfrastructuur is noodzakelijk om de transitie richting zero-emissie transport zoals opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan te ondersteunen.

We geven u een overzicht van de nieuwe wettelijke verplichtingen:

Voor bewoning bestemde gebouwen

Nieuwe residentiële gebouwen met twee of meer parkeerplaatsen én bestaande residentiële gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen die een ingrijpende renovatie ondergaan moeten worden voorzien van:

  1. infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken

Deze verplichting is van toepassing voor gebouwen waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend vanaf 11.03.2021.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Nieuwe niet-residentiële gebouwen of parkeergebouwen en bestaande die een ingrijpende renovatie ondergaan, met meer dan 10 parkeerplaatsen, moeten worden uitgerust met:

  1. minstens twee oplaadpunten

én

  1. infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten in een later stadium mogelijk te maken

Ook hier is de verplichting van toepassing voor gebouwen waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend vanaf 11.03.2021.

Alle niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen moeten ten laatste op 1 januari 2025 zijn uitgerust met:

  1. minstens twee oplaadpunten

Welke parkeerterreinen?

De verplichtingen gelden als het parkeerterrein zich binnen het gebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw.

De verplichtingen gelden ook als het een naastgelegen parkeerterrein betreft en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein.

Wat is een ingrijpende renovatie?

De renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat, wordt in dit kader beschouwd als een ingrijpende renovatie.

Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Wat zijn de voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen?

Het gaat om oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig en laadinfrastructuur om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

De minister, kan de voorwaarden bepalen waaraan de onderdelen van de elektrische installatie, zoals de oplaadpunten, de leidingen, de goten, de aansluiting en het hoofdschakel- en verdeelbord, moeten voldoen. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

In het AREI zijn er (nog) geen regels over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen opgenomen. Er is ook geen Europese norm. Uiteraard dient u de productnormen van de fabrikant te volgen en moet er voor elke laadinstallatie een risicoanalyse gemaakt worden.

Er bestaan veel verschillende mogelijkheden afhankelijk van het te laden voertuig en het merk laadpunt.

Tip! U kunt gratis inschrijven voor de e-learningmodule laadinfrastructuur bij Volta. Zo beschikt u over voldoende achtergrond om klanten een advies op maat te geven over de verschillende mogelijkheden, alsook om een dergelijke installatie te installeren!

Welke sancties riskeert men?

Wanneer het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) vaststelt dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan zij aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het halen van die verplichting een administratieve geldboete opleggen van:

  1. 2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen;

  2. 1000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Wie is verantwoordelijk?

Voor een bestaand gebouw of parkeergebouw is de eigenaar van of, in afwijking daarvan indien toepasselijk, de houder van een zakelijk recht op het gebouw of parkeergebouw verantwoordelijk om te voldoen aan die eisen.

Bij nieuwbouw is dat de vergunninghouder.

Toekomst?

De Vlaamse Regering kan het ambitieniveau in de verplichtingen naar boven bijstellen op basis van de evolutie van het aantal elektrische voertuigen.

Minstens in 2024 wordt hiertoe een evaluatie uitgevoerd voor nieuwe of ingrijpend te renoveren gebouwen of parkeergebouwen.

Voor de bestaande gebouwen of parkeergebouwen vindt minstens in 2028 een evaluatie plaats.

Bronnen:

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page